Just nu‎ > ‎

Medlemsmöten och Temamöten


Till medlemsmötena bjuds alla MP Västerås medlemmar in för att fatta beslut i viktiga frågor. Till Temmötena kallas också alla medlemmar, dessa möten är dock inte beslutande möten.
 
I kalendariet kan du se när nästa medlemsmöte och temamöte är.

Ur vår organisationsbeskrivning:

Medlemsmötet är högsta beslutande organ efter årsmötet och sker på ledningsgruppens kallelse minst fyra gånger per år enligt schema utskickat inom en månad efter årsmöte (eller om behov uppstår).  Då tas beslut enligt dagordning utskickad senast två veckor i förväg. Hösten innan valår kallas till speciella medlemsmöten då fullmäktigelista och gruppledare väljs och ett nytt lokalt politiskt handlingsprogram antas. Även våra gruppledare kan enligt stadgarna vid behov kalla till medlemsmöte för att ta beslut i någon viktig kommunpolitisk fråga eller för att utse nya representanter i nämnder och styrelser.

Temamötet är ett ej beslutande möte och sker enligt schema från ledningsgruppen och planeras av (av ledningsgruppen utsedda) förtroendevalda eller tillsatta ansvariga. Ett informations- och diskussionsforum för medlemmar till exempel lett av förtroendevalda, exempel på syfte med dessa möten är social samvaro och föreläsningar. Här tas medlemmars intresse, engagemang och idéer till vara i det politiska arbetet och i den kontinuerliga uppdateringen av handlingsprogrammet inför nästa val. Ansvariga skickar efter mötet en kort återrapport till ledningsgruppen. Det är viktigt för partiets demokratiska processer att våra politiska representanter engagerar sig i temamöten.